Zásady ochrany osobních údajů

Kontaktní údaje správce

Název: Michal Pintér

Adresa sídla: Nádražní 260, 471 23 Zákupy

IČO: 10915176

E-mail: [email protected]

Telefon: +420 733 376 172

 

Zpracování osobních údajů probíhá to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)

2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a

o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), zákona o

zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve

znění pozdějších předpisů.

 

1. Pojmy

Subjekt údajů: Fyzická osoba (spotřebitel i osoba samostatně výdělečně činná), k níž se osobní údaje

vztahují (dále také „Vy“ či „zákazník“);

Osobní údaj: Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi;

identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména

odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor

nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické,

kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále také „údaje“ či „informace“);

Správce: Subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a

nese za toto zpracování odpovědnost. Správcem osobních údajů je Michal Pintér, Nádražní 260, 471

23 Zákupy, IČO 10915176 (dále také „my“);

Zpracovatel: Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro

správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (dále také „obchodní partner“ či

„partner“);

Webové stránky: Webové stránky dostupné na www.familymarketing.cz;

Účel zpracování osobních údajů: Důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Takovým důvodem

může být např. plnění smlouvy, správa uživatelských účtů, vyřizování podnětů a stížností, zasílání

obchodních sdělení (newsletterů) či zobrazování reklam na základě zájmů zákazníků;

Cookies: Krátké textové soubory, které si ukládá Váš webový nebo mobilní prohlížeč. Většina

souborů cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie. Jedná se o řetězec znaků

přiřazovaný webovými stránkami a servery tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. To umožňuje

webovým stránkám a serverům jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. Soubory cookie se

používají pro zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem

lepšího cílení marketingových aktivit. Procházíte-li naše webové stránky, předpokládáme, že

souhlasíte s používáním těchto souborů.

Třetí země: Státy mimo Evropský hospodářský prostor, jehož součástí jsou především členské země

Evropské unie a Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

 

2. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

My a jeho smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovávají

následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:

a) identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení, doručovací nebo jiná kontaktní adresa,

adresa odběrného místa, sídlo podnikání, IČO, DIČ;

b) elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa;

c) jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies;

d) další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, historie

objednávek;

e) další osobní údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkem v objednávkovém formuláři či

v jiných dokumentech a při komunikaci s námi, a to včetně pozdějších aktualizací.

3. Jaký je původ osobních údajů?

Zpracováváme údaje, které nám sdělíte např. při objednávce našich služeb, registraci uživatelského

účtu, komunikaci s námi či přihlášením k odběru newsletteru. Typicky jde o

 

● identifikační a adresní údaje;

● elektronické kontaktní údaje;

● další osobní údaje spojené se smluvním vztahem.

 

A dále údaje, které získáváme automaticky na základě toho, že procházíte naše webové stránky.

Typicky jde o:

 

● jiné elektronické údaje:

▪ cookies

▪ webová stránka, z níž jste na naše webové stránky přišli;

▪ IP adresa;

▪ datum přístupu a doba přístupu;

▪ vyhledávací dotazy;

▪ kód odpovědi http a https;

▪ přenášené skupiny dat;

▪ údaj o prohlížeči a operačním systému počítače.

 

4. Proč jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:

● Plnění smluvního vztahu

● Správa zákaznických účtů

● Komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, publikace recenzí, doporučení knih,

vyřizování podnětů, stížností a reklamací

● Zasílání obchodních sdělení a nabídka našeho zboží

● Přímý marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy

● Zlepšování kvality našeho zboží a služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a

Vašeho chování na webových stránkách

● Provozování zákaznické soutěže a doručování výher

● Ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob

● Účetní a daňové účely

● Plnění ostatních právních povinností

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány na základě následujících právních důvodů:

 

● Plnění smlouvy

● Plnění právní povinnosti

● Oprávněný zájem správce na zasílání obchodních sdělení

● Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Zpracování osobních údajů pro účely plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely a plnění

ostatních právních povinností jsou zákonnými či smluvními požadavky. Hodláte-li prostřednictvím

našich webových stránek učinit objednávku, máte povinnost nám pro tyto účely své osobní údaje

poskytnout.

5. Jak dlouho jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:

● po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a námi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (4 roky);

● po dobu nezbytnou k plnění právní povinnosti (účetní doklady 5 let, daňové doklady

10 let);

● po dobu trvání našeho oprávněného zájmu na zasílání obchodních sdělení (2 roky od

posledního otevření obchodního sdělení);

● po dobu trvání Vašeho souhlasu (nejdéle po dobu 4 roky od jeho udělení, případně 4

roky od poslední objednávky).

 

6. Komu jsou osobní údaje zpřístupněny?

Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie našich partnerů (příjemců):

● Poskytovatelé účetního a daňového poradenství

● Poskytovatelé IT služeb a hostingu

● Poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek

● Poskytovatelé analytických služeb

● Poskytovatelé asistenčních služeb pro zákaznickou podporu,

● Poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet)

● Poskytovatelé právních služeb, advokáti

● Poskytovatelé tiskových a poštovních služeb

● Partneři spolupracující s námi ve věrnostních programech, při pořádání konferencí,

seminářů a jiných akcí

● Partneři, kteří pro nás zajišťují přímý marketing a partneři a provozovatelé technických

řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat personalizovaný obsah a reklamu

● Orgány veřejné správy

6. Jsou osobní údaje předávány mimo EU?

Správcenemá úmysl předávat osobní údaje do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor) nebo

mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou:

● Partneři, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webových

stránek, Vašeho chování na webových stránkách a obchodních konverzí

● Poskytovatelé IT služeb a hostingu, vč. cloudových služeb

● Poskytovatelé mailingových služeb

 

7. Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány?

 

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vedeme

řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy.

Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování,

včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem

významně dotýkalo. Netvoříme z Vašich osobních údajů za účelem rozboru či předvídání Vašich

preferencí, zájmů, ekonomické situace, spolehlivosti, místa, kde se nacházíte nebo Vašeho pohybu

(typickým příkladem profilování je monitorování chování návštěvníků webových stránek za účelem

sledování jejich preferencí tak, aby je mohl obchodník v budoucnu oslovit s nabídkou ušitou právě jim

na míru).

 

8. Jaká jsou práva subjektů údajů?

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou

uvedeny v úvodu těchto zásad.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva (čl. 15 až 21 GDPR):

● Právo na přístup k osobním údajům

● Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

● Právo na výmaz osobních údajů

● Právo na omezení zpracování osobních údajů

● Právo na přenositelnost údajů

● Právo vznést námitku proti zpracování

● Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas

odvolat.

Dále máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,

se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

 

9. Jak jsou zpracovávány soubory cookie?

Zpracovávané soubory cookie lze dělit dle platnosti na:

● dočasné cookies (tzv. session cookies), které zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do

doby, než zavřete Váš prohlížeč,

● trvalé cookies (tzv. persistent cookies), které zůstávají dlouhodobě uloženy ve Vašem

prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud je manuálně neodstraníte (doba

uložení souborů cookie ve Vašem prohlížeči závisí na nastavení samotné cookie a nastavení

Vašeho prohlížeče).

A podle funkcí na:

● nezbytné, které jsou nezbytné pro funkčnost našich webových stránek,

● preferenční, které umožňují, aby si naše webové stránky zapamatovala informace, které

mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá (např. preferovaný jazyk nebo region, kde

se nacházíte), tyto cookies nejsou nezbytně nutná pro fungování našich webových stránek,

ale zvyšují funkčnost a praktičnost jejich užívání,

 

● analytické, které nám pomáhají s analýzou Vašeho zážitku na našich webových stránkách

(tzv. User Experience = uživatelský zážitek) a díky nimž rozumíme, jak používáte naše webové

stránky,

Nepoužíváme cookies třetích stran, na základě nichž probíhá sledování více internetových stránek,

abychom Vám mohli poskytovat personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkách třetích

stran a jiných prodejních kanálech.

 

10. Jsou zpracovávány i údaje o dětech?

Naše webové stránky nejsou určeny dětem mladším 16 let. Jejich osobní údaje tedy úmyslně

neshromažďujeme. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali osobní údaje o dětech mladších 16

let, provedeme kroky k tomu, abychom tyto údaje co nejrychleji vymazali, kromě případů, kdy jsme

příslušným zákonem vázáni si je ponechat.

 

11. Závěr

Právní předpisy i naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování Vašich osobních

údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich

webových stránkách a budeme Vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít

k zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovat

předem. Žádáme Vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či

užívání našich webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali.